Mối, kiến, ong được xếp vào nhóm côn trùng “xã hội”. Khác với nhiều loại côn trùng đơn sinh, mỗi tổ mối là một ‘đơn vị sống” hoặc được coi là một “xã hội” riêng biệt. Trong mỗi tổ mối, tùy theo từng loài, có từ vài trăm con đến vài trục triệu con. Trên…

  • 1
  • 2